Απριλίου 17 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2η  Εκπαιδευτική Περιφέρεια Π. Ε.

6/θ  Δημοτικό Σχολείο Γαλλικού

Σχολικό Έτος  2010-11

 

Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

 

               Έκθεση συστηματικής διερεύνησης ερωτηματολογίων καινοτόμων προγραμμάτων, επιμορφώσεων και μεθόδων αξιολόγησης  των τάξεων Δ,Ε&ΣΤ  του Εκπαιδευτικού  Έργου  της Σχολικής Μονάδας

                                                                               (Απρίλιος 2012)

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τα ερωτηματολόγια καταρτίστηκαν από τους  δασκάλους  των  Δ,Ε,ΣΤ  τάξεων   και δόθηκαν στους μαθητές και  γονείς  (41  τον αριθμό)  για να διαπιστώσει τις θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις των άμεσα ενδιαφερομένων γονέων  σχετικά με τις καινοτόμες δράσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τα ερωτηματολόγια  των μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή τους σε καινοτόμα προγράμματα (Α.Υ. ? Π. Ε ? ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ) το 4% απάντησε ότι δεν του άρεσε καθόλου , το 13% λίγο , το 35% αρκετά και το 48% πολύ. Σε αντίστοιχη ερώτηση από το ερωτηματολόγιο των γονέων το 17% τους άρεσε λίγο, 43% αρκετά και το 40% πολύ. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τα καινοτόμα προγράμματα έχουν θετική ανταπόκριση τόσο στους γονείς όσο και τους μαθητές.

Σχετικά με την επιβάρυνση των προγραμμάτων στο Ωρολόγιο πρόγραμμα οι μαθητές απάντησαν  51%  ότι δεν επιβαρύνθηκαν καθόλου , 33% λίγο, 8% αρκετά και 8% πολύ. Σε αντίστοιχη ερώτηση προς τους γονείς το 57% απάντησε καθόλου , 37% λίγο 3 % αρκετά και 3% πολύ. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τόσο οι μαθητές , όσο και οι γονείς θεωρούν ότι τα καινοτόμα προγράμματα δεν αποτέλεσαν εμπόδιο και επί πλέον επιβάρυνση στο καθημερινό πρόγραμμά τους.

Μέσω του ερωτηματολογίου οι μαθητές πιστεύουν ότι αποκόμισαν σημαντικά και χρήσιμα στοιχεία σε ποσοστό 5% καθόλου , 10% λίγο ,31% αρκετά και 54% πολύ. Οι γονείς θεωρούν πως τροφοδοτήθηκαν τα παιδιά τους με επί πλέον γνώσεις και δεξιότητες σε ποσοστό 17% λίγο , 43% αρκετά και 40% πολύ. Επισημαίνεται λοιπόν η θετική επίδραση των επί πλέον προγραμμάτων στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό που άρεσε περισσότερο στους μαθητές σχετικά με την εκπόνηση των προγραμμάτων ήταν   3% τίποτα , 28% οι  επισκέψεις , 34% οι κατασκευές και 35%  οι ομαδικές εργασίες μέσω έρευνας. Συνάγεται λοιπό ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για την αναζήτηση της γνώσης μέσω έρευνας, καθώς και για τις κατασκευές και επισκέψεις  σε ανάλογους χώρους.

Σε ερώτηση προς τους μαθητές αν θέλουν να υλοποιούν παρόμοια προγράμματα (Δράσεις, Ημερίδες, Α.Υ. Π.Ε. Πολιτιστικά), απάντησαν 28% όχι και 72% ναι. Οι γονείς απάντησαν όχι σε ποσοστό 10% και ναι 90% . Τα ποσοστά δείχνουν ότι τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά θεωρούν σημαντικά τα καινοτόμα προγράμματα.

Σχετικά με το αν οι ομαδικές εργασίες εντός και εκτός σχολείου βελτιώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις , οι μαθητές απάντησαν σε ποσοστό 10% καθόλου, 15% λίγο , 41 % αρκετά και 34% πολύ. Σε αντίστοιχη ερώτηση γονέων , αυτοί απάντησαν 3% καθόλου, 54% αρκετά και 43% πολύ. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ανάλογες δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.

Οι επισκέψεις που έγιναν συνετέλεσαν ώστε τα παιδιά να  ενδιαφερθούν περισσότερο για τα μαθήματα που είχαν σχέση με τα προγράμματα σε ποσοστό 10% λίγο , 35% αρκετά και 55% πολύ. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η απλή μετάδοση γνώσεων χωρίς βιωματική εμπειρία,  δε δημιουργεί κίνητρα μάθησης.

Όσον αφορά τη «Φιλαναγνωσία» τους βοήθησε σε ποσοστό 3% σε τίποτε , 30% να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους , 32% να περνούν ευχάριστα το χρόνο τους και 35% να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους. Οι γονείς θεωρούν ότι είχε θετική επίδραση στο παιδί τους η «Φιλαναγνωσία» σε ποσοστό 7% λίγο, 50% αρκετά και 43% πολύ. Επίσης οι γονείς θεωρούν σε ποσοστό 26% ότι βελτιώθηκε το λεξιλόγιό τους , 36% η αναγνωστική τους ικανότητα και 38% η σχέση τους μα το εξωσχολικό βιβλίο. Αλλά και οι μαθητές θεωρούν ότι βοηθήθηκαν σε ποσοστό 38% ώστε να μην ντρέπονται να παρουσιάσουν την εργασία τους στη   τάξη , ότι βελτιώθηκαν στον προφορικό και γραπτό λόγο 47% και σε τίποτε απ?  αυτά 15%.  Άρα η «φιλαναγνωσία» αποτελεί βασικό στοιχείο της μάθησης και βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Γι?  αυτό οι γονείς πιστεύουν ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να εφαρμόζονται από την αρχή της σχολικής ζωής 10% όχι, 90% ναι και επιθυμούν ακριβώς με τα ίδια ποσοστά να συνεχιστούν και τα επόμενα σχολικά έτη.

Η περιγραφική αξιολόγηση βοήθησε τους γονείς να έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών τους  και τη συμπεριφορά τους στο σχολείο σε ποσοστό 4% λίγο 66% αρκετά και 30% πολύ. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η στείρα αριθμητική βαθμολογία και η προφορική αξιολόγηση δημιουργούν αμφιβολίες και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα επίδοσης και ψυχοσύνθεσης του μαθητή.

Οι γονείς σχετικά με την επιμόρφωση που έγινε γι? αυτούς  δήλωσαν ότι συμμετείχαν ξανά σε ανάλογη δράση σε ποσοστό 23% ναι  και 77% όχι. Πιστεύουν όμως ότι πρέπει να γίνονται επιμορφώσεις γονέων σε ποσοστό 13% όχι και 87% ναι, ενώ θέλουν οι ίδιοι να επιλέγουν τα θέματα  που συζητούνται σε ποσοστό 10% όχι και 90% ναι. Θεωρούν λοιπόν οι γονείς ότι είναι αναγκαίο να επιμορφώνονται από ειδικούς προκειμένου να βελτιώσουν τη σχέση με  τα παιδιά τους με στοχευόμενες δράσης και γενικότερα θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή.

Σε ερώτηση για το αν η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ενίσχυσε τη μεταξύ τους συνεργασία, οι γονείς  απάντησαν σε ποσοστό 3% καθόλου, 16% λίγο 57% αρκετά και 24% πολύ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι γονείς θεωρούν κίνητρο τα προγράμματα ώστε με τη συμμετοχή τους να συνεπικουρούν στο έργο της σχολικής κοινότητας.

Σε ερώτηση αν με  το πρόγραμμα ΑΕΕ- το οποίο εκπονήθηκε και εμπλουτίστηκε μέσω καινοτόμων δράσεων –  βελτιώθηκε το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και η γενική εικόνα του σχολείου , απάντησαν σε ποσοστό 17% λίγο, 50% αρκετά και 33% πολύ. Η ΑΕΕ κρίθηκε από τους γονείς ως ένα πολύ θετικό βήμα το οποίο συμβάλλει αποτελεσματικά μέσω στοχευόμενων δράσεων στη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα .

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόστηκαν  είχαν εξαιρετικά μεγάλη απήχηση τόσο στους γονείς όσο και στους μαθητές. Συνέβαλαν στην ατομική επίδοση (εμπλουτισμός λεξιλογίου, αναζήτηση γνώσης μέσω έρευνας κλπ), τόνωσε το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα που είχαν άμεση σχέση με τα προγράμματα , ενίσχυσε τη μεταξύ τους συνεργασία και ωφέλησε τι διαπροσωπικές σχέσεις.  Η περιγραφικής αξιολόγηση και ο φάκελος εργασίας δημιούργησαν κατά την  άποψη των γονέων μια ολοκληρωμένη εικόνα , τόσο για την ατομική επίδοση όσο και  την ψυχοσύνθεση των μαθητών. Σχετικά με τις επιμορφώσεις  τους , οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να γίνονται με μεγαλύτερη συχνότητα γιατί τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν με καλύτερο τρόπο τα προβλήματα  συμπεριφοράς των παιδιών τους  μέσα και έξω από το σχολείο.

 

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>